eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1968

NGC 1968
Objekt NGC 1968 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1968 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 1.10'
veľkosť: V=9.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h27m24s; Dec= -67°27'48"
Iné mená objektu NGC 1968 : ESO 56-SC130, in LMC

Blízke objekty: NGC 1966, NGC 1967, NGC 1969, NGC 1970

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.