eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1966

NGC 1966
Objekt NGC 1966 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1966 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN+OCL -
Uhlové rozmery: 13.00'x13.0'
veľkosť: B=8.5m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h26m45s; Dec= -68°48'54"
Iné mená objektu NGC 1966 : ESO 56-SC125, in LMC

Blízke objekty: NGC 1964, NGC 1965, NGC 1967, NGC 1968

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.