eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1964

NGC 1964
Objekt NGC 1964 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1964 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 5.60'x1.8'
veľkosť: V=10.8m; B=11.6m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h33m21.8s; Dec= -21°56'43"
RedShift (z): 0.005534
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1964: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1964 : PGC 17436, ESO 554-10, MCG -4-14-3, IRAS 05312-2158

Blízke objekty: NGC 1962, NGC 1963, NGC 1965, NGC 1966

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.