eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1965

NGC 1965
Objekt NGC 1965 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1965 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN+OCL -
veľkosť: B=8.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h26m29.1s; Dec= -68°48'23"
Iné mená objektu NGC 1965 : ESO 56-SC123, in LMC

Blízke objekty: NGC 1963, NGC 1964, NGC 1966, NGC 1967

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.