eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2025

NGC 2025
Objekt NGC 2025 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2025 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.90'
veľkosť: V=10.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h32m33.7s; Dec= -71°42'56"
Iné mená objektu NGC 2025 : ESO 56-SC149, in LMC

Blízke objekty: NGC 2023, NGC 2024, NGC 2026, NGC 2027

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.