eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2101

NGC 2101
Objekt NGC 2101 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2101 - galaxie v súhvezdí Maliar
Typ: IBm/P -
Uhlové rozmery: 2.00'x1.3'
veľkosť: V=13.3m; B=13.7m
Jas povrchu: 14.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h46m22.4s; Dec= -52°5'24"
RedShift (z): 0.004016
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2101: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2101 : PGC 17793, ESO 205-1, AM 0545-520, IRAS 05451-5206

Blízke objekty: NGC 2099, NGC 2100, NGC 2102, NGC 2103

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.