eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 211

NGC 211
Objekt NGC 211 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 211 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h39m39.5s; Dec= 3°26'33"
RedShift (z): 0.017415
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 211: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 211 : PGC 2393, NGC 203, MCG 0-2-114, CGCG 383-61

Blízke objekty: NGC 209, NGC 210, NGC 212, NGC 213

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.