eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 213

NGC 213
Objekt NGC 213 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 213 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.2'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h41m9.9s; Dec= 16°28'11"
RedShift (z): 0.018173
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 213: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 213 : PGC 2469, UGC 436, MCG 3-2-23, CGCG 457-26

Blízke objekty: NGC 211, NGC 212, NGC 214, NGC 215

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.