eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2141

NGC 2141
Objekt NGC 2141 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2141 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Orionis
Typ: II3r -
Vinkeldimensionerna: 10.00'
magnitud: V=9.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h2m55s; Dec= 10°26'47"
Övriga namn på objektet NGC 2141 : OCL 487

Närliggande objekt: NGC 2139, NGC 2140, NGC 2142, NGC 2143

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.