eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2216

NGC 2216
Objekt NGC 2216 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2216 - galaxie v súhvezdí Veľký pes
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.1'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h21m30.7s; Dec= -22°5'14"
RedShift (z): 0.009577
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2216: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2216 : PGC 18877, ESO 556-17, MCG -4-15-27, IRAS 06194-2203

Blízke objekty: NGC 2214, NGC 2215, NGC 2217, NGC 2218

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.