eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2241

NGC 2241
Objekt NGC 2241 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2241 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=13.3m; B=14.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h22m53.3s; Dec= -68°55'29"
Iné mená objektu NGC 2241 : ESO 57-SC79, in LMC

Blízke objekty: NGC 2239, NGC 2240, NGC 2242, NGC 2243

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.