eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2243

NGC 2243
Objekt NGC 2243 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2243 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Veľký pes
Typ: I2r -
Uhlové rozmery: 8.30'
veľkosť: V=9.4m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h29m34.4s; Dec= -31°16'53"
Iné mená objektu NGC 2243 : OCL 644, ESO 426-SC16

Blízke objekty: NGC 2241, NGC 2242, NGC 2244, NGC 2245

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.