eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2243

NGC 2243
Objekt NGC 2243 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 2243 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Canis Majoris
Typ: I2r -
Vinkeldimensionerna: 8.30'
magnitud: V=9.4m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 6h29m34.4s; Dec= -31°16'53"
Övriga namn på objektet NGC 2243 : OCL 644, ESO 426-SC16

Närliggande objekt: NGC 2241, NGC 2242, NGC 2244, NGC 2245

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.