eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2245

NGC 2245
Objekt NGC 2245 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2245 - hmlovina v súhvezdí Jednorožec
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 5.00'x4.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h32m41.2s; Dec= 10°9'24"
Iné mená objektu NGC 2245 : LBN 904

Blízke objekty: NGC 2243, NGC 2244, NGC 2246, NGC 2247

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.