eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2269

NGC 2269
Objekt NGC 2269 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2269 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: II2p -
Uhlové rozmery: 3.00'
veľkosť: V=10.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h43m17s; Dec= 4°37'28"
Iné mená objektu NGC 2269 : OCL 524

Blízke objekty: NGC 2267, NGC 2268, NGC 2270, NGC 2271

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.