eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2272

NGC 2272
Objekt NGC 2272 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2272 - galaxie v súhvezdí Veľký pes
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.40'x1.6'
veľkosť: V=11.5m; B=12.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h42m41.2s; Dec= -27°27'35"
RedShift (z): 0.007104
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2272: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2272 : PGC 19466, ESO 490-33, MCG -5-16-17

Blízke objekty: NGC 2270, NGC 2271, NGC 2273A, NGC 2273

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.