eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2294

NGC 2294
Objekt NGC 2294 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2294 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: E6 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=13.8m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h51m11.2s; Dec= 33°31'37"
RedShift (z): 0.017068
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2294: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2294 : PGC 19729, MCG 6-15-14, CGCG 175-21, IRAS 06478+3335

Blízke objekty: NGC 2292, NGC 2293, NGC 2295, NGC 2296

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.