eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2349

NGC 2349
Objekt NGC 2349 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2349 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: OCL -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h10m48.1s; Dec= -8°35'34"

Blízke objekty: NGC 2347, NGC 2348, NGC 2350, NGC 2351

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.