eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2352

NGC 2352
objekt NGC 2352 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2352 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Canis Majoris
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t13m5.7s; Dec= -24°2'20"
Andre objektnavn NGC 2352 : ESO 492-**5

Naboobjekter: NGC 2350, NGC 2351, NGC 2353, NGC 2354

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.