eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2367

NGC 2367
Objekt NGC 2367 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2367 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Veľký pes
Typ: IV3p -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=7.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h20m6s; Dec= -21°52'54"
Iné mená objektu NGC 2367 : OCL 621, ESO 559-SC5

Blízke objekty: NGC 2365, NGC 2366, NGC 2368, NGC 2369B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.