eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2369B

NGC 2369B
Objekt NGC 2369B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2369B - galaxie v súhvezdí Kýl
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x1.4'
veľkosť: V=13.2m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h20m29.7s; Dec= -62°3'14"
RedShift (z): 0.010107
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2369B: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2369B : PGC 20717, ESO 123-5, IRAS 07199-6157

Blízke objekty: NGC 2367, NGC 2368, NGC 2369, NGC 2369A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.