eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2416

NGC 2416
Objekt NGC 2416 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2416 - galaxie v súhvezdí Malý pes
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h35m41.4s; Dec= 11°36'45"
RedShift (z): 0.017015
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2416: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2416 : PGC 21358, UGC 3925, MCG 2-20-2, CGCG 58-8, IRAS 07329+1143

Blízke objekty: NGC 2414, NGC 2415, NGC 2417, NGC 2418

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.