eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2418

NGC 2418
Objekt NGC 2418 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2418 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.80'x1.8'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h36m37.4s; Dec= 17°53'2"
RedShift (z): 0.016802
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2418: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2418 : PGC 21382, UGC 3931, MCG 3-20-8, CGCG 87-17, Arp 165

Blízke objekty: NGC 2416, NGC 2417, NGC 2419, NGC 2420

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.