eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2449

NGC 2449
Objekt NGC 2449 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2449 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.30'x0.6'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h47m20.4s; Dec= 26°55'50"
RedShift (z): 0.016318
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2449: na základe množstva červeného posunu (z) - 68.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2449 : PGC 21802, UGC 4026, MCG 5-19-7, CGCG 148-20

Blízke objekty: NGC 2447, NGC 2448, NGC 2450, NGC 2451

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.