eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2493

NGC 2493
Objekt NGC 2493 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2493 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.9'
veľkosť: V=12.0m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h0m23.8s; Dec= 39°49'51"
RedShift (z): 0.013042
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2493: na základe množstva červeného posunu (z) - 55.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2493 : PGC 22447, UGC 4150, MCG 7-17-7, CGCG 207-14

Blízke objekty: NGC 2491, NGC 2492, NGC 2494, NGC 2495

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.