eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 25

NGC 25
Objekt NGC 25 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 25 - galaxie v súhvezdí Fénix
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=13.0m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h9m59.3s; Dec= -57°1'13"
RedShift (z): 0.031572
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 25: na základe množstva červeného posunu (z) - 133.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 25 : PGC 706, ESO 149-19, FAIR 1, AM 0007-571

Blízke objekty: NGC 23, NGC 24, NGC 26, NGC 27

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.