eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2529

NGC 2529
objekt NGC 2529 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2529 - objektet ble ikke funnet igjen på koordinatene angitt av Henry Dreyer;
i stjernebildet Cancri
Typen: NF -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 8t6m57.3s; Dec= 17°49'43"

Naboobjekter: NGC 2527, NGC 2528, NGC 2530, NGC 2531

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.