eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2563

NGC 2563
Objekt NGC 2563 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2563 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.7'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h20m35.7s; Dec= 21°4'5"
RedShift (z): 0.014944
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2563: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2563 : PGC 23404, UGC 4347, MCG 4-20-33, CGCG 119-65

Blízke objekty: NGC 2561, NGC 2562, NGC 2564, NGC 2565

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.