eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2562

NGC 2562
Objekt NGC 2562 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2562 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=12.9m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h20m23.5s; Dec= 21°7'54"
RedShift (z): 0.016675
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2562: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2562 : PGC 23395, UGC 4345, MCG 4-20-31, CGCG 119-63, ARAK 159

Blízke objekty: NGC 2560, NGC 2561, NGC 2563, NGC 2564

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.