eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2577

NGC 2577
Objekt NGC 2577 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2577 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.1'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h22m43.4s; Dec= 22°33'13"
RedShift (z): 0.006861
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2577: na základe množstva červeného posunu (z) - 29.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2577 : PGC 23498, UGC 4367, MCG 4-20-42, CGCG 119-74

Blízke objekty: NGC 2575, NGC 2576, NGC 2578, NGC 2579

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.