eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2578

NGC 2578
Objekt NGC 2578 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2578 - galaxie v súhvezdí Korma
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x1.3'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h21m24.2s; Dec= -13°19'5"
RedShift (z): 0.015347
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2578: na základe množstva červeného posunu (z) - 64.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2578 : PGC 23440, MCG -2-22-2, IRAS 08191-1310

Blízke objekty: NGC 2576, NGC 2577, NGC 2579, NGC 2580

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.