eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2580

NGC 2580
Objekt NGC 2580 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2580 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Korma
Typ: II2m -
Uhlové rozmery: 8.00'
veľkosť: V=9.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h21m28s; Dec= -30°17'30"
Iné mená objektu NGC 2580 : OCL 709, ESO 431-SC6

Blízke objekty: NGC 2578, NGC 2579, NGC 2581, NGC 2582

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.