eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2597

NGC 2597
Objekt NGC 2597 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2597 - dve hviezdy v súhvezdí Rak
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h29m57.4s; Dec= 21°30'9"

Blízke objekty: NGC 2595, NGC 2596, NGC 2598, NGC 2599

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.