eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 260

NGC 260
Objekt NGC 260 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 260 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: Sc/P -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.5m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h48m34.9s; Dec= 27°41'31"
RedShift (z): 0.017385
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 260: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 260 : PGC 2844, UGC 497, MCG 4-3-6, CGCG 480-9, IRAS 00458+2725

Blízke objekty: NGC 258, NGC 259, NGC 261, NGC 262

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.