eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2606

NGC 2606
Objekt NGC 2606 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2606 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 0.70'x0.3'
veľkosť: V=14.3m; B=15.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h35m34.4s; Dec= 52°47'19"
RedShift (z): 0.044388
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2606: na základe množstva červeného posunu (z) - 187.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2606 : PGC 24117, MCG 9-14-72, CGCG 263-59

Blízke objekty: NGC 2604, NGC 2605, NGC 2607, NGC 2608

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.