eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2635

NGC 2635
Objekt NGC 2635 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2635 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kompas
Typ: I3p -
Uhlové rozmery: 3.00'
veľkosť: V=11.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h38m25.9s; Dec= -34°46'18"
Iné mená objektu NGC 2635 : OCL 728, ESO 371-SC1

Blízke objekty: NGC 2634A, NGC 2634, NGC 2636, NGC 2637

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.