eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2693

NGC 2693
Objekt NGC 2693 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2693 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.60'x1.8'
veľkosť: V=11.9m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 8h56m59.4s; Dec= 51°20'52"
RedShift (z): 0.016485
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2693: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2693 : PGC 25144, UGC 4674, MCG 9-15-55, CGCG 264-35

Blízke objekty: NGC 2691, NGC 2692, NGC 2694, NGC 2695

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.