eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 274

NGC 274
Objekt NGC 274 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 274 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.40'x1.2'
veľkosť: V=11.8m; B=12.8m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h51m1.8s; Dec= -7°3'24"
RedShift (z): 0.005837
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 274: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 274 : PGC 2980, MCG -1-3-21, VV 81, Arp 140

Blízke objekty: NGC 272, NGC 273, NGC 275, NGC 276

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.