eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2753-2

NGC 2753-2
Objekt NGC 2753-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2753-2 - galaxie v súhvezdí Rak
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 11.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h7m8.5s; Dec= 25°20'39"
RedShift (z): 0.009447
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2753-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2753-2 : PGC 25603, MCG 4-22-15, CGCG 121-20

Blízke objekty: NGC 2751, NGC 2752, NGC 2753-1, NGC 2754

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.