eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2826

NGC 2826
Objekt NGC 2826 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2826 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x0.3'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h19m24.1s; Dec= 33°37'25"
RedShift (z): 0.021278
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2826: na základe množstva červeného posunu (z) - 89.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2826 : PGC 26346, UGC 4939, MCG 6-21-11, CGCG 181-18

Blízke objekty: NGC 2824, NGC 2825, NGC 2827, NGC 2828

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.