eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2901

NGC 2901
Objekt NGC 2901 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2901 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Lev
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h32m36s; Dec= 31°6'0"
Iné mená objektu NGC 2901 : UGC 5070, or UGC 5074 or 5087 ?

Blízke objekty: NGC 2899, NGC 2900, NGC 2902, NGC 2903

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.