eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2902

NGC 2902
Objekt NGC 2902 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2902 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=12.2m; B=13.2m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h30m53.1s; Dec= -14°44'8"
RedShift (z): 0.006655
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2902: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2902 : PGC 27004, MCG -2-24-30

Blízke objekty: NGC 2900, NGC 2901, NGC 2903, NGC 2904

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.