eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2918

NGC 2918
Objekt NGC 2918 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2918 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: E3 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.0'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h35m44s; Dec= 31°42'19"
RedShift (z): 0.022812
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2918: na základe množstva červeného posunu (z) - 96.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2918 : PGC 27282, UGC 5112, MCG 5-23-19, CGCG 152-32

Blízke objekty: NGC 2916, NGC 2917, NGC 2919, NGC 2920

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.