eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2945

NGC 2945
Objekt NGC 2945 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2945 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.60'x1.2'
veľkosť: V=12.1m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h37m41s; Dec= -22°2'4"
RedShift (z): 0.015444
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2945: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2945 : PGC 27418, ESO 565-28, MCG -4-23-10, IRAS 09354-2148

Blízke objekty: NGC 2944-2, NGC 2944-1, NGC 2946, NGC 2947

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.