eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 295

NGC 295
Objekt NGC 295 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 295 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Ryby
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h55m5s; Dec= 31°31'48"

Blízke objekty: NGC 293, NGC 294, NGC 296, NGC 297

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.