eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2976

NGC 2976
Objekt NGC 2976 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2976 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sc/P -
Uhlové rozmery: 5.90'x2.7'
veľkosť: V=10.2m; B=10.8m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h47m14.7s; Dec= 67°55'3"
RedShift (z): 0.000010
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2976: na základe množstva červeného posunu (z) - 0.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2976 : PGC 28120, UGC 5221, MCG 11-12-25, CGCG 312-23, KUG 0943+681

Blízke objekty: NGC 2974, NGC 2975, NGC 2977, NGC 2978

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.