eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2975

NGC 2975
Objekt NGC 2975 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2975 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.7'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h41m16s; Dec= -16°40'26"
RedShift (z): 0.054041
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2975: na základe množstva červeného posunu (z) - 228.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2975 : PGC 27664, NPM1G -16.0291

Blízke objekty: NGC 2973, NGC 2974, NGC 2976, NGC 2977

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.