eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2973

NGC 2973
Objekt NGC 2973 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2973 - tri hviezdičky v súhvezdí Výveva
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h41m34.7s; Dec= -30°2'53"

Blízke objekty: NGC 2971, NGC 2972, NGC 2974, NGC 2975

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.