eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2973

NGC 2973
Voorwerp NGC 2973 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 2973 - drie sterren in het sterrenbeeld Antliae
Type: *3 -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 9h41m34.7s; Dec= -30°2'53"

Objecten in de buurt: NGC 2971, NGC 2972, NGC 2974, NGC 2975

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.