eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2975

NGC 2975
对象 NGC 2975 正好位于图片的中心.

NGC 2975 - 星系 在星座 長蛇座
类型: E-S0 -
角度尺寸: 0.80'x0.7'
恒星的大小: V=14.8m; B=15.8m
表面亮度: 14.2 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 9h41m16s; Dec= -16°40'26"
红移 (z): 0.054041
从太阳距离 NGC 2975: 基于红移值 (z) - 228.3 MPC;
其他对象名称 NGC 2975 : PGC 27664, NPM1G -16.0291

邻居的对象: NGC 2973, NGC 2974, NGC 2976, NGC 2977

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。